องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
insert_drive_file สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน 1.ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ตำบล ตำบลท่าขนอนเป็นตำบล 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอคีรีรัฐนิคม ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านและได้ยกฐานะจากสภาตำบลท่าขนอนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนเมื่อปี พ.ศ.2539 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลย่านยาว ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคีรีรัฐนิคม ห่างจากตัวอำเภอคีรีรัฐนิคมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนมีพื้นที่ประมาณ 172 ตารางกิโลเมตรเนื้อที่ 107,500 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - โทรศัพท์/โทรสาร 077-310974 - WWW.Thakhanon.go.th 2. ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าขนอนส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันตามไหล่เขาและมีพื้นที่ราบบ้างซึ่งเหมาะแก่การทำนา ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 2.1.หมู่ที่ 8, 11,12,13,14,15 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันเหมาะแก่การปลูกยางพาราและผลไม้ต่าง ๆ 2.2.หมู่ที่ 3, 4,5,6,10,7 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนาและไม้ผลต่าง ๆ 3. ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 2 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขต อบต. ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร 4.ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดิน ในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 5. ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 3 แห่ง สระน้ำ 9 แห่ง หนองน้ำ 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง ลำคลอง 4 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง บึง - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง แม่น้ำ - แห่ง ฝาย 4 แห่ง อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง - แห่ง 6. ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสำคัญของชาติ 7. การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว และปลูกพืช ผลไม้ต่าง ๆ ดังนี้ (จำนวนประชากรที่สำรวจ 5,235 คน) - อาชีพเกษตรกรรม (ทำสวน) ร้อยละ 85.00 ของจำนวนประชากรทั้งหมด - อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) ร้อยละ 2.04 ของจำนวนประชากรทั้งหมด - อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 7.32 ของจำนวนประชากรทั้งหมด - อาชีพค้าขาย ร้อยละ 1.87 ของจำนวนประชากรทั้งหมด - อื่น ๆ ร้อยละ 3.77 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 8. การประมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 9. การปศุสัตว์ การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 10. การบริการ รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง ร้านอาหาร/คาราโอเกะ จำนวน - แห่ง 11. การคมนาคมขนส่ง เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขต อบต. และพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้ เส้นทางที่ 1 จากหมู่ที่ 2 ผ่าน หมู่ที่ 1-7 ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 15 ระยะทาง 13 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 ระยะทาง 13 กิโลเมตร เส้นทางที่ 4 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เส้นทางที่ 5 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 3- หมู่ที่ 12 ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 6 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 7 จากหมู่ที่ 6 ผ่านหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 9 ระยะทาง 3 กิโลเมตร การจัดการขนส่งมวลชนประกอบด้วย - รถตู้โดยสารประจำทางสายสายคีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี - รถไฟ (รฟท.) สาย คีรีรัฐนิคม-พุนพิน 12. การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 13.การประปา การประปา อบต. มีกิจการประปาเป็นของ อบต.เอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของ อบต.ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบัน อบต.ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้หมู่บ้าน ได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที 14.โทรศัพท์ ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร 15. ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ ซึ่งมี จำนวน 1 แห่งให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์และมีท่ารถขนส่งนครชัย จำนวน 1 แห่ง อยู่ที่ตลาดคีรีรัฐนิคม ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน - มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน - มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 16. การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนมีสถานที่ทางธรรมชาติที่กำลังได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้ “หินพัด” ก้อนหินมหัศจรรย์ขนาดใหญ่ราว 10 คนโอบ ความสูงประมาณ 6 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงชัน โดยฐานของหินพัดมีขนาดกว้างราว 30 เซนติเมตร ไม่แนบสนิทกับฐานที่ตั้ง สามารถมองทะลุผ่านได้ ซึ่งเป็นความแปลกประหลาดอย่างมาก โดยเชื่อว่าเกิดขึ้นมานายนับหลายพันปี และเมื่อมองจากหินพัดซึ่งเป็นหน้าผาสูงก็จะเห็นทัศนียภาพรอบๆ ที่สวยงาม สัมผัสกับผืนป่าและอากาศที่บริสุทธิ์ “น้ำตกบ้านยวนสาว” น้ำตกขนาด 15 ชั้น โดยชั้นที่ 9 ,10 และ 11 มีความสวยงามที่สุด “หินช้าง” ลักษณะหินช้าง เป็นรูปช้างนอนหมอบ หินขนาดใหญ่คล้ายช้างนอนหมอบ “ถ้ำสุขเสียบ” ถ้ำขนาดกลาง ซ่อนตัวอยู่ในเขาหินปูน ณ หมู่บ้านสุขสันต์ ภายในแยกเป็น 3 คูหา คูหาหลักมีชื่อว่าพ่อตาสุขเสียบ ซึ่งมีหินงอกที่มีรูปร่างคล้ายเสือนอนหมอบ เล่ากันว่าใครก็ตามที่เดินทางมาถึงแล้วไม่สักการะหินเสือจะต้องปวดท้อง จุกเสียด ต้องบวงสรวงเท่านั้นจึงจะหาย ภายหลังชาวบ้านจึงสร้างศาลเพียงตาไว้หน้าหินเสื้อนั้นเพื่อความสะดวกในการสักการะ ส่วนคูหาที่ 2 และ 3 มีชื่อว่าถ้ำเม่น และถ้ำค้างคาวตามชื่อสัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ “น้ำตกโตนยาง” น้ำตกขนาดเล็ก “จากุชชี่ธรรมชาติ” อันเกิดจากมีโขดหินขวางสายน้ำใสตลอดลำธาร บางแอ่งมีกระแสน้ำไหลแรง บางแอ่งกระแสน้ำไหลวนอย่างนุ่มนวล เหมาะแก่การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 17. อุตสาหกรรม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง 18.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 1. การพาณิชย์ ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง บริษัท 1 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง ร้านค้าต่างๆ 25 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต - แห่ง อู่ซ่อมรถ - แห่ง 2.องค์กร/กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มแม่บ้าน 2. กลุ่มพัฒนาสตรี 3. กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 8 บ้านโตนยาง 4. กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 6 บ้านป่ายาง 19. การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.69 - ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.25 - ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.06 วัด - แห่ง สำนักสงฆ์ 3 แห่ง 1) สำนักสงฆ์สันติปราการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขนอน 2) สำนักสงฆ์บ้านยวนสาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขนอน 3) สำนักสงฆ์โตนยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขนอน 20. ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม - ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 21. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขต อบต. ได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่อง จักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการรักษาโรคด้วยหมอพื้นบ้าน ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาใต้ 22. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขต อบต.ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ 23. ทรัพยากรธรรมขาติ 1. น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำพุมดวง (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 2. ป่าไม้ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีป่าไม้ 3. ภูเขา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีภูเขา 4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่ สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ ***********************************************************
ท้องฟ้าสีทอง ยามเย็นที่หินพัด รอปรับปรุง
ทะเลหมอก ยามเช้า รอปรับปรุง
ภาพ

      ทะเลหมอก ยามเช้า

 

      ท้องฟ้าสีทอง ยามเย็นที่หินพัด

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน 1.ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ตำบล ตำบลท่าขนอนเป็นตำบล 1 ใน 8 ตำบลของอำเภอคีรีรัฐนิคม ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านและได้ยกฐานะจากสภาตำบลท่าขนอนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนเมื่อปี พ.ศ.2539 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลย่านยาว ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคีรีรัฐนิคม ห่างจากตัวอำเภอคีรีรัฐนิคมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนมีพื้นที่ประมาณ 172 ตารางกิโลเมตรเนื้อที่ 107,500 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง ณ วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - โทรศัพท์/โทรสาร 077-310974 - WWW.Thakhanon.go.th 2. ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าขนอนส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันตามไหล่เขาและมีพื้นที่ราบบ้างซึ่งเหมาะแก่การทำนา ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 2.1.หมู่ที่ 8, 11,12,13,14,15 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันเหมาะแก่การปลูกยางพาราและผลไม้ต่าง ๆ 2.2.หมู่ที่ 3, 4,5,6,10,7 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนาและไม้ผลต่าง ๆ 3. ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 2 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขต อบต. ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร 4.ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดิน ในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 5. ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 3 แห่ง สระน้ำ 9 แห่ง หนองน้ำ 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง ลำคลอง 4 แห่ง บ่อบาดาล 1 แห่ง บึง - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง แม่น้ำ - แห่ง ฝาย 4 แห่ง อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง - แห่ง 6. ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสำคัญของชาติ 7. การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว และปลูกพืช ผลไม้ต่าง ๆ ดังนี้ (จำนวนประชากรที่สำรวจ 5,235 คน) - อาชีพเกษตรกรรม (ทำสวน) ร้อยละ 85.00 ของจำนวนประชากรทั้งหมด - อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) ร้อยละ 2.04 ของจำนวนประชากรทั้งหมด - อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 7.32 ของจำนวนประชากรทั้งหมด - อาชีพค้าขาย ร้อยละ 1.87 ของจำนวนประชากรทั้งหมด - อื่น ๆ ร้อยละ 3.77 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 8. การประมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 9. การปศุสัตว์ การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือเพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 10. การบริการ รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง ร้านอาหาร/คาราโอเกะ จำนวน - แห่ง 11. การคมนาคมขนส่ง เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขต อบต. และพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้ เส้นทางที่ 1 จากหมู่ที่ 2 ผ่าน หมู่ที่ 1-7 ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 15 ระยะทาง 13 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 13 ระยะทาง 13 กิโลเมตร เส้นทางที่ 4 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เส้นทางที่ 5 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 3- หมู่ที่ 12 ระยะทาง 7 กิโลเมตร เส้นทางที่ 6 จากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ระยะทาง 4 กิโลเมตร เส้นทางที่ 7 จากหมู่ที่ 6 ผ่านหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 9 ระยะทาง 3 กิโลเมตร การจัดการขนส่งมวลชนประกอบด้วย - รถตู้โดยสารประจำทางสายสายคีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี - รถไฟ (รฟท.) สาย คีรีรัฐนิคม-พุนพิน 12. การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 13.การประปา การประปา อบต. มีกิจการประปาเป็นของ อบต.เอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของ อบต.ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบัน อบต.ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้หมู่บ้าน ได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที 14.โทรศัพท์ ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร 15. ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ ซึ่งมี จำนวน 1 แห่งให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์และมีท่ารถขนส่งนครชัย จำนวน 1 แห่ง อยู่ที่ตลาดคีรีรัฐนิคม ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน - มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน - มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 16. การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนมีสถานที่ทางธรรมชาติที่กำลังได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้ “หินพัด” ก้อนหินมหัศจรรย์ขนาดใหญ่ราว 10 คนโอบ ความสูงประมาณ 6 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงชัน โดยฐานของหินพัดมีขนาดกว้างราว 30 เซนติเมตร ไม่แนบสนิทกับฐานที่ตั้ง สามารถมองทะลุผ่านได้ ซึ่งเป็นความแปลกประหลาดอย่างมาก โดยเชื่อว่าเกิดขึ้นมานายนับหลายพันปี และเมื่อมองจากหินพัดซึ่งเป็นหน้าผาสูงก็จะเห็นทัศนียภาพรอบๆ ที่สวยงาม สัมผัสกับผืนป่าและอากาศที่บริสุทธิ์ “น้ำตกบ้านยวนสาว” น้ำตกขนาด 15 ชั้น โดยชั้นที่ 9 ,10 และ 11 มีความสวยงามที่สุด “หินช้าง” ลักษณะหินช้าง เป็นรูปช้างนอนหมอบ หินขนาดใหญ่คล้ายช้างนอนหมอบ “ถ้ำสุขเสียบ” ถ้ำขนาดกลาง ซ่อนตัวอยู่ในเขาหินปูน ณ หมู่บ้านสุขสันต์ ภายในแยกเป็น 3 คูหา คูหาหลักมีชื่อว่าพ่อตาสุขเสียบ ซึ่งมีหินงอกที่มีรูปร่างคล้ายเสือนอนหมอบ เล่ากันว่าใครก็ตามที่เดินทางมาถึงแล้วไม่สักการะหินเสือจะต้องปวดท้อง จุกเสียด ต้องบวงสรวงเท่านั้นจึงจะหาย ภายหลังชาวบ้านจึงสร้างศาลเพียงตาไว้หน้าหินเสื้อนั้นเพื่อความสะดวกในการสักการะ ส่วนคูหาที่ 2 และ 3 มีชื่อว่าถ้ำเม่น และถ้ำค้างคาวตามชื่อสัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ “น้ำตกโตนยาง” น้ำตกขนาดเล็ก “จากุชชี่ธรรมชาติ” อันเกิดจากมีโขดหินขวางสายน้ำใสตลอดลำธาร บางแอ่งมีกระแสน้ำไหลแรง บางแอ่งกระแสน้ำไหลวนอย่างนุ่มนวล เหมาะแก่การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 17. อุตสาหกรรม เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง 18.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 1. การพาณิชย์ ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง บริษัท 1 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง ร้านค้าต่างๆ 25 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต - แห่ง อู่ซ่อมรถ - แห่ง 2.องค์กร/กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มแม่บ้าน 2. กลุ่มพัฒนาสตรี 3. กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 8 บ้านโตนยาง 4. กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 6 บ้านป่ายาง 19. การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.69 - ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.25 - ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.06 วัด - แห่ง สำนักสงฆ์ 3 แห่ง 1) สำนักสงฆ์สันติปราการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขนอน 2) สำนักสงฆ์บ้านยวนสาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลท่าขนอน 3) สำนักสงฆ์โตนยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขนอน 20. ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม - ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 21. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขต อบต. ได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่อง จักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการรักษาโรคด้วยหมอพื้นบ้าน ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาใต้ 22. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขต อบต.ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ 23. ทรัพยากรธรรมขาติ 1. น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำพุมดวง (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 2. ป่าไม้ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีป่าไม้ 3. ภูเขา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนไม่มีภูเขา 4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอนส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่ สวน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ ***********************************************************
ท้องฟ้าสีทอง ยามเย็นที่หินพัด

รอปรับปรุง
ทะเลหมอก ยามเช้า

รอปรับปรุง
ภาพ

      ทะเลหมอก ยามเช้า

 

      ท้องฟ้าสีทอง ยามเย็นที่หินพัด

info_outline คำขวัญ
คำขวัญหน่วยงาน " ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
คำขวัญ
คำขวัญหน่วยงาน

" ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
info วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision) "องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง การเมืองการบริหารโปร่งใส ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เกษตรกรรมก้าวหน้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)

"องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง การเมืองการบริหารโปร่งใส ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เกษตรกรรมก้าวหน้าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกยวนสาว รอปรับปรุง
น้ำตกโตนยาง รอปรับปรุง
น้ำตกสายหวน รอปรับปรุง
หินพัด รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกยวนสาว

รอปรับปรุง
น้ำตกโตนยาง

รอปรับปรุง
น้ำตกสายหวน

รอปรับปรุง
หินพัด

รอปรับปรุง
info ท่องเที่ยวท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน 5 หมู่ 14 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84180 เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน : www.Thakhanon.go.th Facebook : อบต.ท่าขนอน อีเมล์:thakhanon.kiri@gmail.com โทร: 077 - 310974 แฟกซ์ 077- 310974 สายตรง: นายก อบต.ท่าขนอน 061-1758119 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว: 077-310974,084-2947269
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว รอปรับปรุง
น้ำตกสายหวน รอปรับปรุง
ท่องเที่ยวถ้ำสุขเสียบ รอปรับปรุง
ท่องเที่ยวน้ำตกโตนยาง รอปรับปรุง
ท่องเที่ยวท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน 5 หมู่ 14 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84180 เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน : www.Thakhanon.go.th Facebook : อบต.ท่าขนอน อีเมล์:thakhanon.kiri@gmail.com โทร: 077 - 310974 แฟกซ์ 077- 310974 สายตรง: นายก อบต.ท่าขนอน 061-1758119 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว: 077-310974,084-2947269
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

รอปรับปรุง
น้ำตกสายหวน

รอปรับปรุง
ท่องเที่ยวถ้ำสุขเสียบ

รอปรับปรุง
ท่องเที่ยวน้ำตกโตนยาง

รอปรับปรุง