องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560. poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗. (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ_ศ_2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ๑๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
insert_drive_file ๑๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
insert_drive_file ๑๕. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file ๑๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
insert_drive_file ๐๙. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2