องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เลขที่ 5 หมู่ที่่ 14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-310973 - 4 โทรสาร 077-310-974


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) [15 กันยายน 2564]
ภารกิจจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) [6 กันยายน 2564]
การประชุมประสานแผนโครงการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอคีรีรัฐนิคม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง [17 สิงหาคม 2564]
ประชุมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [13 พฤษภาคม 2563]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถ (จำนวน 10 ภาพ)
ประชุมพนักงาน (จำนวน 3 ภาพ)
ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2557 (7 ภาพ)
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสวนตำบลท่าขนอน (จำนวน 3 ภาพ)
1 - 10 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
(นางสาวกนกพร ภัยชำนาญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน
โทร : 089-4920701
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง